Friday, 10 December 2010

WILLIAM BLAKE: NOTES FOR THE VISION (FIRST READING)

Με πέντε μόνο χρόνια καθυστέρηση. . .

MAKIN OF MED I KRV 2


Η ταινία είναι έτοιμη. Ένα μικρό δείγμα για το καλό:MED I KRV 3 UTOPIA

Friday, 4 June 2010

Med I Krv 3 -UTOPIA (Art Klinika, Novi Sad, Serbia)


Η έκθεση Med I Krv 3 είναι ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα που επιχειρεί να συνδεθεί με έναν χώρο- Art Klinika- με νέες μορφές οπτικής τέχνης, όπως video art, εγκαταστάσεις, in situ εγκατάσταση, ηχητική εγκατάσταση, φωτιστική εγκατάσταση, Land-art και “περιβάλλοντα” σε έναν κοινό project.

Ο στόχος είναι τα έργα να έχουν εννοιολογική και καλλιτεχνική συνέπεια με τον κεντρικό άξονα της ανθρωπιστικής, κοινωνικής, πολιτικής και ερευνητικής φύσης της Med Ι Krv. Η έννοια της συνύπαρξης, τις πολιτιστικής ανταλλαγής, και η δυναμική της ομάδας προς την κατεύθυνση ενός κοινού στόχου είναι χαρακτηριστικές ιδιότητες τόσο για την επιλογή των έργων όσο και των καλλιτεχνών.

Το καλλιτεχνικό ύφος της έκθεσης, απαιτεί τα έργα να έχουν σχεδιαστεί ή προσαρμοστεί σε αυτήν την “λογική” και πολλά από αυτά θα εφαρμοστούν επί τόπου, κατά την προετοιμασία της έκθεσης.

Τα κριτήρια για την επιλογή των έργων είναι η πρωτοτυπία, η τεχνική αριστεία, το κείμενο των προθέσεων του σχεδίου, ο τεχνικός σχεδιασμός, η ικανότητα προσαρμογής του στις δυνατότητες της έκθεσης, οι τεχνικές προδιαγραφές και το οργανόγραμμα που διαμορφώνει η δημιουργική ομάδα.

H Med I Krv 3 θα προσπαθήσει να ενσωματώσει στην έκθεση, ζωντανή μουσική, αυτοσχεδιασμό και μουσικές παραστάσεις -όπως στην 1 και 2 έκθεση- αναπτύσσοντας έτσι “περιοχές” σχεδόν ισότιμες με την εικαστική της πτυχή, το οποίο είναι σημαντικός μελλοντικός στόχος.

Τέλος, η Med εγώ Krv 3 θα προσπαθήσει να ενεργοποιηθεί με εικαστικό τρόπο και σε άλλους χώρους πέραν του κύριου showroom -Art Klinika- δημιουργώντας ένα δίκτυο δράσεων σε διάφορα σημεία της πόλης του Νόβι Σαντ κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

The report Med I Krv 3 is an artistic endeavor that attempts to connect to a common area / Art Klinika new forms of visual art such as video art, installation, in situ installation, sound installation, light installation, land art, and environments in a common project. The goal is that projects have both conceptual and artistic consistency with the central axis of humanistic, sociological, political and research nature of the Med I Krv. The concept of coexistence, cultural exchange, and group dynamics towards a common goal are key attributes for both the selection of works and artists.

The artistic style of this exhibition, requires projects to be designed or adapted to this area and many of them will be implemented in situ, during the preparation of the report.

The criteria for selection of projects is the originality, technical excellence, the text of intent of the project, technical design, the ability to adapt to the exhibition, technical requirements, compliance schedules to bring the creative team.

H Med I Krv 3 will attempt to include in the exhibition, live music, improvisation and musical performances as in 1 and 2 starting to develop areas almost equally with the visual aspect, which is an important future goal.

Finally, the Med I Krv 3 will attempt to activate a visual way and other areas beyond the main showroom / Art Klinika creating a network of operations in various parts of the city of Novi Sad during the exhibition.


Κανόνες συμμετοχής:

Να έχουν στείλει την τεχνική φόρμα τους πλήρως συμπληρωμένη
Να έχουν στείλει το έντυπο της αίτησης πλήρως συμπληρωμένο.
Οι καλλιτέχνες πρέπει να έχουν γεννηθεί μέχρι το 1992.
Το έντυπο της αίτησης μπορεί να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στους διοργανωτές μέχρι 5 Ιουνίου, 2010.
Ο οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες των έργων των συμμετεχόντων καθώς και μέχρι 1 min video για τους διαφημιστικούς σκοπούς της έκθεσης .
Η οργάνωση καλύπτει τη μεταφορά, το στήσιμο και την επιστροφή των έργων στους καλλιτέχνες.
Η οργάνωση καλύπτει μερικά/όλα τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής για τους καλλιτέχνες των οποίων η εργασία απαιτεί τη διαμονή τους στο Novi Sad. Ο χρόνος παραμονής είναι περιορισμένος και θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από τους διοργανωτές.
Οι καλλιτέχνες που επιθυμούν να επισκεφθούν την έκθεση θα υποστηρίζονται από την οργάνωση κατά τρόπο ευνοϊκό για την μετακίνηση και διαμονή τους.
Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν με οπτικοακουστικό υλικό θα πρέπει να προσκομίσουν τουλάχιστον 2 αντίγραφα του υλικού.
Τα έργα που θα ταξιδέψουν θα πρέπει να παραδοθούν στην ομάδα παραγωγής σε κάθε χώρα τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την έναρξη λειτουργίας της έκθεσης.
Ελλάδα: Elephant Walk. Τενέδου 26. Αθήνα. Ελλάδα. 11 257
Καλλιτέχνες θα πρέπει να παραδώσουν τα έργα τους είναι συσκευασμένα και με σαφήνεια γραμμένα τα στοιχεία τους.

Rules of participation:

Have sent their technical form fully completed.
To have sent the application form fully completed.
The artists must be born until 1992.
The application form can be completed and sent to the organizers by June 5, 2010.
The organization can use images of the participants art works on the advertised purpose of the report.
The organization covers the transport, setting up and returning the works to artists.
It covers some/all of the costs of travel and accommodation to artists whose work requires their stay in Novi Sad. The residence time is limited and will be determined and announced by the organizers.
The artists who want to visit the exhibition will supported by the organization in ways favorable travel and subsistence.
The artists involved with audio visual equipment should deliver at least 2 copies of the material.
The projects will be traveling will be delivered to production team in each country at least 15 days prior to the opening of the exhibition.
Greece: Elephant Walk. Tenedou 26. Athens. Greece. 11 257
Artists must deliver their work packaged and clearly identify themselves.

Αιτήσεις Συμετοχής/Registrations Forms:
https://sites.google.com/site/walkelephant/clients/resources

Σύνδεσμοι/Links:
http://www.artklinika.rs/
http://medikrv.blogspot.com/http://www.youtube.com/watch?v=syGxsvso5zg

Tuesday, 16 March 2010

Διγενής Ακρίτας

Ένα από τα αγαπημένα μου “παραμύθια”. Μια καθαρά ελληνική ιπποτική ιστορία που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα αντίστοιχα “ευρωπαϊκά” πρότυπα.

Η ιστορία του Διγενή, όπως είναι καταγεγραμμένη όχι μόνο στα λόγια έπη αλλά και στα δημοτικά τραγούδια και της παραλογές, μας δίνει μια λεπτομερή εικόνα της εποχής που αποτελεί την γενέτειρα του νεοελληνικού πολιτισμού. Ο Διγενής, γνήσιο τέκνο του Αχιλλέα και του “Μεγαλέξανδρου” είναι ίσως ο πρώτος νεοέλληνας ήρωας που με τα κατορθώματά του σκιαγραφεί και καθορίζει την μορφή και την ταυτότητα του σύγχρονου έλληνα.

Η προσπάθεια να μεταφερθεί η ιστορία του σε animation είναι ένα παλαιό όνειρο που ταυτόχρονα αποτελεί και μια προσπάθεια ανίχνευσης της βυζαντινής εικονογραφίας.

Το project βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο αλλά ελπίζω να απόκτηση σύντομα “σάρκα” και “οστά”.

"THE GATES OF PARADISE"


Όταν το 2004 ξεκινούσα να κάνω μια απόπειρα ανάγνωσης του έργου του W. Blake μέσα από την μεικτή τεχνική του animation και της “ζωντανής εικόνας” δεν είχα την παραμικρή ιδέα πόσο μακριά θα με έφερνε η αναζήτησή μου αυτή. Βρέθηκα μέσα σ’ ένα κόσμο τόσο οικείο μα και τόσο κλειστό και γεμάτο με ετερόκλητες ποικίλες αναφορές που με γοήτευσε. Απ’ τότε μου γεννήθηκε η ιδέα να καταπιαστώ σιγά- σιγά με όλο το έργο του.

Σαν δεύτερο σταθμό σ’ αυτό το “ταξίδι” επέλεξα το έργο του «The Gates Of Paradise» όχι μόνο γιατί είναι μια σύντομη περιγραφή της κοσμοθεωρίας του αλλά και γιατί ο τρόπος της “αφήγησης” που χρησιμοποιεί “φαντάζει” στα μάτια μου απόλυτα συμβατός με τον τρόπο αφήγησης που θέλω να χρησιμοποιήσω.

Μια μείξη χορού- animation- “ζωντανής” εικόνας και κειμένου που θα προσπαθεί να μεταδώσει και όχι να εξηγήσει τις τόσες αναφορές του. Αναφορές που ξετυλίγονται ανάμεσα στα αχαρτογράφητα τοπία της Αλχημείας, της μεταφυσικής, αλλά και της θρησκείας με την πιο ευρεία έννοιά της.

To project βρίσκεται αυτή την στιγμή στη διαδικασία συγγραφής σεναρίου και ανεύρεσης συνεργατών.

Med I Krv exhibition 3

Η επιτυχία της Med I Krv exhibition 2 μας έπεισε να συνεχίσουμε το ταξίδι της έκθεσης. Αυτή την στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο διερεύνησης τον δυνατοτήτων της, καθώς και στην οριστικοποίηση του concept της. Θέλουμε η έκθεση αυτή να μην αποτελεί μόνο ένα εικαστικό γεγονός αλλά και μια γέφυρα διαλόγου και έρευνας πάνω σ’ αυτά που αποκαλούμε Βαλκανικό τοπίο και πολιτισμό.

Θέλουμε η Med I Krv να συνεχίσει να ταξιδεύει κατ’ αρχάς στα βαλκάνια κι έπειτα σ’ όλο τον κόσμο ανιχνεύοντας και –γιατί όχι- αναδεικνύοντας τον σύγχρονο πολιτισμό μέσα από την ματιά των εικαστικών –και όχι μόνο- καλλιτεχνών.