Friday, 4 June 2010

Med I Krv 3 -UTOPIA (Art Klinika, Novi Sad, Serbia)


Η έκθεση Med I Krv 3 είναι ένα καλλιτεχνικό εγχείρημα που επιχειρεί να συνδεθεί με έναν χώρο- Art Klinika- με νέες μορφές οπτικής τέχνης, όπως video art, εγκαταστάσεις, in situ εγκατάσταση, ηχητική εγκατάσταση, φωτιστική εγκατάσταση, Land-art και “περιβάλλοντα” σε έναν κοινό project.

Ο στόχος είναι τα έργα να έχουν εννοιολογική και καλλιτεχνική συνέπεια με τον κεντρικό άξονα της ανθρωπιστικής, κοινωνικής, πολιτικής και ερευνητικής φύσης της Med Ι Krv. Η έννοια της συνύπαρξης, τις πολιτιστικής ανταλλαγής, και η δυναμική της ομάδας προς την κατεύθυνση ενός κοινού στόχου είναι χαρακτηριστικές ιδιότητες τόσο για την επιλογή των έργων όσο και των καλλιτεχνών.

Το καλλιτεχνικό ύφος της έκθεσης, απαιτεί τα έργα να έχουν σχεδιαστεί ή προσαρμοστεί σε αυτήν την “λογική” και πολλά από αυτά θα εφαρμοστούν επί τόπου, κατά την προετοιμασία της έκθεσης.

Τα κριτήρια για την επιλογή των έργων είναι η πρωτοτυπία, η τεχνική αριστεία, το κείμενο των προθέσεων του σχεδίου, ο τεχνικός σχεδιασμός, η ικανότητα προσαρμογής του στις δυνατότητες της έκθεσης, οι τεχνικές προδιαγραφές και το οργανόγραμμα που διαμορφώνει η δημιουργική ομάδα.

H Med I Krv 3 θα προσπαθήσει να ενσωματώσει στην έκθεση, ζωντανή μουσική, αυτοσχεδιασμό και μουσικές παραστάσεις -όπως στην 1 και 2 έκθεση- αναπτύσσοντας έτσι “περιοχές” σχεδόν ισότιμες με την εικαστική της πτυχή, το οποίο είναι σημαντικός μελλοντικός στόχος.

Τέλος, η Med εγώ Krv 3 θα προσπαθήσει να ενεργοποιηθεί με εικαστικό τρόπο και σε άλλους χώρους πέραν του κύριου showroom -Art Klinika- δημιουργώντας ένα δίκτυο δράσεων σε διάφορα σημεία της πόλης του Νόβι Σαντ κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

The report Med I Krv 3 is an artistic endeavor that attempts to connect to a common area / Art Klinika new forms of visual art such as video art, installation, in situ installation, sound installation, light installation, land art, and environments in a common project. The goal is that projects have both conceptual and artistic consistency with the central axis of humanistic, sociological, political and research nature of the Med I Krv. The concept of coexistence, cultural exchange, and group dynamics towards a common goal are key attributes for both the selection of works and artists.

The artistic style of this exhibition, requires projects to be designed or adapted to this area and many of them will be implemented in situ, during the preparation of the report.

The criteria for selection of projects is the originality, technical excellence, the text of intent of the project, technical design, the ability to adapt to the exhibition, technical requirements, compliance schedules to bring the creative team.

H Med I Krv 3 will attempt to include in the exhibition, live music, improvisation and musical performances as in 1 and 2 starting to develop areas almost equally with the visual aspect, which is an important future goal.

Finally, the Med I Krv 3 will attempt to activate a visual way and other areas beyond the main showroom / Art Klinika creating a network of operations in various parts of the city of Novi Sad during the exhibition.


Κανόνες συμμετοχής:

Να έχουν στείλει την τεχνική φόρμα τους πλήρως συμπληρωμένη
Να έχουν στείλει το έντυπο της αίτησης πλήρως συμπληρωμένο.
Οι καλλιτέχνες πρέπει να έχουν γεννηθεί μέχρι το 1992.
Το έντυπο της αίτησης μπορεί να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στους διοργανωτές μέχρι 5 Ιουνίου, 2010.
Ο οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες των έργων των συμμετεχόντων καθώς και μέχρι 1 min video για τους διαφημιστικούς σκοπούς της έκθεσης .
Η οργάνωση καλύπτει τη μεταφορά, το στήσιμο και την επιστροφή των έργων στους καλλιτέχνες.
Η οργάνωση καλύπτει μερικά/όλα τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής για τους καλλιτέχνες των οποίων η εργασία απαιτεί τη διαμονή τους στο Novi Sad. Ο χρόνος παραμονής είναι περιορισμένος και θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από τους διοργανωτές.
Οι καλλιτέχνες που επιθυμούν να επισκεφθούν την έκθεση θα υποστηρίζονται από την οργάνωση κατά τρόπο ευνοϊκό για την μετακίνηση και διαμονή τους.
Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν με οπτικοακουστικό υλικό θα πρέπει να προσκομίσουν τουλάχιστον 2 αντίγραφα του υλικού.
Τα έργα που θα ταξιδέψουν θα πρέπει να παραδοθούν στην ομάδα παραγωγής σε κάθε χώρα τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την έναρξη λειτουργίας της έκθεσης.
Ελλάδα: Elephant Walk. Τενέδου 26. Αθήνα. Ελλάδα. 11 257
Καλλιτέχνες θα πρέπει να παραδώσουν τα έργα τους είναι συσκευασμένα και με σαφήνεια γραμμένα τα στοιχεία τους.

Rules of participation:

Have sent their technical form fully completed.
To have sent the application form fully completed.
The artists must be born until 1992.
The application form can be completed and sent to the organizers by June 5, 2010.
The organization can use images of the participants art works on the advertised purpose of the report.
The organization covers the transport, setting up and returning the works to artists.
It covers some/all of the costs of travel and accommodation to artists whose work requires their stay in Novi Sad. The residence time is limited and will be determined and announced by the organizers.
The artists who want to visit the exhibition will supported by the organization in ways favorable travel and subsistence.
The artists involved with audio visual equipment should deliver at least 2 copies of the material.
The projects will be traveling will be delivered to production team in each country at least 15 days prior to the opening of the exhibition.
Greece: Elephant Walk. Tenedou 26. Athens. Greece. 11 257
Artists must deliver their work packaged and clearly identify themselves.

Αιτήσεις Συμετοχής/Registrations Forms:
https://sites.google.com/site/walkelephant/clients/resources

Σύνδεσμοι/Links:
http://www.artklinika.rs/
http://medikrv.blogspot.com/http://www.youtube.com/watch?v=syGxsvso5zg